NEVER BUY STORE “JUNSUN OFFICIAL STORE”

NEVER BUY STORE “JUNSUN OFFICIAL STORE”

How did they cheat on me?

Hello friends,
My name is Cuong And I do drop-shipping in Vietnam market.
I have put a lot of different stores on aliexpress and really perfect.
You can see your order picture a lot below

But on November 12, Cuong was disappointed with the Junsun Official Store.
Ordered and paid very early 12/11 but on 3/12 stores have not shipped. At that time Cuong bought at other stores for Cuong’s guests. Cuong opened a dispute with aliexpress – But Junsun Official Store did not refund and at that time the store started shipping to Cuong. (At that time, I needed my money, not goods anymore.)
And now the Junsun Official Store insists I am filing a dispute – and not a refund for me.

The Junsun Official Store has blamed their new employees.
I am really disappointed with the way the Junsun Official Store works.
I feel like the Junsun Official Store has SCAMMED me

“Vietnamese

Chào các bạn,
Mình tên là Cường Và mình làm drop-shipping tại thị trường Việt Nam.
Mình đã đặt rất nhiều cửa hàng khác nhau trên aliexpress và thật sự rất hoàn hảo.
Bạn có thể thấy hình ảnh đơn hàng của mình rất nhiều

Nhưng ngày 12/11 Cường thật sự thất vọng về cửa hàng Junsun Official Store.
Mình đặt hàng và thanh toán rất sớm 12/11 nhưng đến ngày 3/12 cửa hàng vẫn chưa gửi hàng. Và lúc đó Cường đã mua tại cửa hàng khác cho khách của Cường. Cường đã mở tranh chấp với aliexpress – Nhưng cửa hàng Junsun Official Store không hoàn tiền và tại thời điểm đó cửa hàng bắt đầu gửi hàng cho Cường.(Lúc đó tôi cần tiền của tôi chứ không phải hàng hóa nữa.)
Và giờ cửa hàng Junsun Official Store năn nỉ tôi đóng tranh chấp – và không hoàn tiền cho tôi.

Junsun Official Store đã đổ lỗi cho nhân viên mới của họ.
Tôi thật sự thất vọng về cách làm việc của Junsun Official Store.
Tôi cảm giác như cửa hàng Junsun Official Store đã lừa đảo tôi”

review store Junsun Official Storereview store Junsun Official Store1 review store Junsun Official Store2 review store Junsun Official Store3

review store Junsun Official Store4 review store Junsun Official Store5

Rate this post